Winkelwagen
0 Product

Onze ervaring

Onze jarenlange ervaring zorgt voor een toegevoegde waarde in ons distributiemodel door het leveren van goedgekeurde producten geassocieerd met een optimale ondersteuning.
Naast de producten dewelke getoond worden op onze website, hebben wij ook een uitgebreid portfolio van beschikbare producten op bestelling.
Wij staan steeds ter uwe beschikking om u een gepersonaliseerde offerte te maken voor uw aanvragen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

HUVESearch

De huidige voorwaarden annuleren alle voorafgaande versies van toepassing. Alle soorten, en voorafgaande, documenten prospectussen, verkoopsfolders, publicitaire aankondigingen, edg...eventueel overhandigd door verkopers of op standen van beurzen diene louter ter informatie. All aankopen en bestellingen door de verkopers vallen onder de huidige AVV.

De koper verklaart ontegensprekelijk de AVV te aanvaarden die voorrang hebben op alle andere vormen van verkoopsvoorwaarden en op alle andere documenten dewelke opgesteld (vroeger of heden) door de verkopers rechtstreeks of onrechtstreeks. In elke omstandigheid kan de verkoper afzien van de wensen/eisen van de koper indien de AVV niet gerespecteerd werden.

Indien de verkoper niet de AVV citeert, betekent niet de de AVV niet van kracht zijn en indien de verkoper andere voorwaarden zou citeren, zijn het enkle deze AVV die gelden. Het eventueel supprimeren van een clausule van de AVV zal de geldigheid van de ganse AVV niet beïnvloeden.
Alle algemene of specifieke veranderingen van één van de huidige contracten moet de schriftelijke goedkeuring ontvangen van HuVeSearch bvba en door één van de bestuursfgevaardigden van HuVeSearch.

Artikel 2 – Prijsofferten en prijsaanvragen.

De prijzen zoals vermeld op de prijsaanvragen en –offerten gemaakt door HuVeSearch zijn deze zoals van toepassing tijdens de dag van het maken van de offerte. De prijsvoorstellen door onze    diensten blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen tellende vanaf de dag van het uitgeven van de offerte. Na deze datum, kan HuVeSearch en op aanvraag van de klant, deze offerte vernieuwen en indien nodig aanpassen indien noodzakelijk, door bijvoorbeeld een prijsaanpassing, index of brandstoftoelages,...

De keuze van het materiaal en de voorgestelde diensten berusten op de wensen van de kliënt overgemaakt aan de commerciële diensten van HuVeSearch.

Artikel 3 – Bestelling.

De verkoop van onze produkten worden enkel en alleen bekrachtigd en van toepassing op de dag van de handtekening van de koper bij het ontvangen van de bestelbon dewelke opgemaakt door de verkoper. Geen enkele annulatie van de verkoop of wijziging in de aankoop kan gemaakt worden zonder schriftelijke toelating van HuVeSearch. In geval van wijziging en op nadrukkleiijk verzoek uitsluitend en alleen van de verkoper, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing, een prijsverhoging , een herberekening van de transportkosten met een nieuwe leveringsdatum tot gevolg.     Worden alleen en uitsluitend in aanmerking genomen de bestellingen genoteerd op de officiële bestelbonnen van en geadresserd aan HuVeSearch.HuVeSearch zal nooit telefonische bestellingen aanvaarden. Enkel een geschreven en ondetekend document zou kunnen aangenomen worden als een officiële bestellling naar HuVeSearch.

De aanvaarding van de bestelling door HuVeSearch zal binnen de veertien dagen medegedeeld worden aan de klant onder de vorm van een schriftelijke bevestiging of van de aanvaarding door de      klant van een proforma factuur opgesteld door HuVeSearch.

Artikel 4 – Levering

4.1 De leveringen zijn uitgevoerd door rechtstreeks levering van HuVeSearch aan de klant of door een transporteur, al of niet in opdracht van HuVeSearch, aan het vooropgestelde leveringsadres van   de klant. De vermelde leveringsdatum en leveringstijd aan de klant zijn louter indicatief en niet bindend. Het niet respecteren van de leveringsdatum of –tijd kan geen aanleiding geven tot enige vorm    van schadevergoeding door de klant alsook niet tot het vernietigen van desbetreffende bestelling. De verkoper kan overgaan tot de levering van het totaal van de goederen of slechts een gedeelte hiervan, zonder dat er schadevergoeding of vernietiging van de bestelling kan gedaan worden door de klant/koper.

4.2 Alle produkten, toestellen en andere van de verkoper, onafhankelijk van het type van transport, reizen onder alle te dragen risico’s ten last van de koper.
Ten dien gevolge, en zonder de toepassing van het eigendomsrecht zoals beschreven in artikel 8, zal de koper alle risico’s dragen voor al de geleverde produkten. Desbetreffende koper zal zich dan       ook verzekeren en de lestaen hiervoor te dragen. In elk geval zal de klant steeds de schade of ontbrekende stukken mededelen of vertaging schriftelijk op de leveringsbon melden en tevens een aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, te richten aan de transporteursfirma waarin duidelijk de klacht omschreven staat en dit binnen de drie werkdagen na ontvangst van de goederen.

Artikel 5 – Ontvangst van goederen

Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen aangaande de transportfirma, diene alle klachten per aangetekend schrijven geformuleerd te worden aan HuVeSearch en dit binnen de 5 dagen na    ontvangst van de goederen. In elk geval dient de klant ervoor te zorgen om de goederen te verzekeren voor transport en bij ontvangst moet er personeel aanwezig zijn om de goederen in goede orde in      te ontladen en in ontvangst te kunnen nemen. Personeel dient dus ter plaatse aanwezig te zijn op de leveringsdag. Bij gebreke hieraan kunnen geen klachten aanvaard worden.

Indien de levering ten laste is van de koper en indien de goederen niet binnen de 8 dagen kunnen geleverd worden vanaf de datum zoals vermeld op de bestelbon, kan de verkoper een alle maatregelen nemen om de bestelde goederen op te slaan ten laste van de koper of zelfs overgaan tot levering met alle kosten en ten volle risico van de koper.

Artikel 6 - Verantwoordelijkeheid – Gebruik van de produkten
6.1
De verkoper garandeert dat alle produkten voldoen aan de Belgische wetgeving op het ogenblik van de

levering en dat zij volledig beschrijven aan de samenstelling zoals vermeld op de verpakking.
6.2 Het gebruik van de produkten zoals dusdanig of tesamen met andere produkten of goederen vallen uitsluitend en onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. De koper verbindt er zich      toe om de goederen te stokeren conform aan de voorschrijvingen van desbetreffend produkt en verbindt er zich toe om het produkt te gebruiken volgens de reglementeringen en dit alles om zijn klanten  op een korrekte manier het produkt te bezorgen. De verkoper kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het falen van het produkt door herhaaldelijk gebruik met degradatie tot  gevolg, of tot niet-conform transport van het produkt, of voor een niet korrekte stokering van het produkt, of voor verkoop van het produkt na de levering bij klant.
6.3 Het is uitsluitend aan de koper om alle informatie ter beschikking te stellen aan de verkoper in geval van abnormaliteiten tijdens het gebruik van het produkt. De klant zal al het nodige doen om         de verkoper de mogelijkheid te bieden vaststelling te doen van het probleem. In geval van een vaststelling van in gebreke of mankement van het produkt(en) zal de verkoper zich beperken tot het vervangen van het produkt(en). Onder geen enkel geval zal er een andere compensatie voorzien worden of schadeloosstelling dan produkt(en)vervanging. Geen enkele teruggave zal geschieden van       het produkt(en) wanneer het produkt niet meer in zijn oorspronkelijke verpakking bevindt en zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. Alle teruggenomen produkt(en)     kunnen terugbetaald worden via een kredietnota slechts en alleen nadat er een kwalitatieve en kwantitatieve waarneming gebeurd is door de verkoper. De kosten voor het terugzenden van het    produkt(en) en de risico’s vallen steeds volledig ten laste van de klant.
6.4 In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld brand, waterschade door overstromingen, totale of partiële staking, wijziging in de reglementeringen, de onmogelijkheid om te beschikken over de   primaire materialen om het produkt samen te stellen, electriciteitsstoornissen, enz... zal de verkoper volledig vrijgesteld worden

van elke aansprakelijkheid om het produkt(en) te kunnen leveren vanaf het ogenblik van de datum van deze evenementen en de verkoper zal de koper verwittigen in de korst mogelijke tijdsperiode

Artikel 7 – Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief taksen (BTW) en exclusief transportkosten en exclusief verpakkingskosten. De prijzen vermeld op de bestelbon en het factuur zijn deze dewelke op dat ogenblik geldig    zijn.
Al onze prijzen zijn onderhevig aan herziening. Voor bestellingen dewelke gedaan werden zal de klant binnen de 10 dagen geïnformeerd worden indien een prijsverhoging doorgevoerd werd.

Artikel 8 – Betalingen

8.1 Alle facturen dienen kontant bij levering betaald te worden, behalve indien anders schriftelijk overeengekomen werd door de verkoper.
Alleen de voorwaarden zoals vermeld op het faktuur van HuVeSearch zijn geldig en worden beschouwd als een schriftelijk akkoord van de verkoper.

Alleen baar geld wordt toegelaten, geen cheques of andere betalingsmiddelen. Bankoverschrijvingen naarHuVeSearch worden ook toegelaten voor internationale betalingen, indien er echter     bankkosten zijn voor overschrijvingen worden deze ten last gelegd van de klant. Indien buitenlandss cheques overhandigd worden als betaalmiddel, zal het faktuur verhoogd worden met 50 € ter compensatie van de administratiekosten.

8.2 Laattijdige betalingen zullen verhoogd worden met een faktor van 1,5 keer de wettelijke interestvoet zelfs indien de betaling gebeurde na vervaldatum zoals vermeld op faktuur. Het bedrag zal schriftelijk en per aangetekend schrijven aan de klant verstuurd worden na aanmaning.
In geval van laattijdige betaling zal de verkoper alle nieuwe bestellingen weigeren en de rekening van de klant blokkeren en dit met onmiddellijke werking. De nog te betalen fakturen kunnen  onmiddellijk opgeëist worden vooraleer over te gaan tot het uitvoeren van een nieuwe bestelling.

In geval van wanbetaling en indien overgegaan wordt tot het sturen van een gerechtsdeurwaarder, vrederechter, advocaat... zal het faktuurbedrag automatisch verhoogd worden met 15% + BTW           voor administratiekosten, en dit met een minimum van 100 €. Alle kosten van gerechtsdeurwaarder zijn ten laste van de koper.

8.3 De verkoper heeft het recht om een voorschot, als garantie, te vragen tijdens de bestelling zonder zich hiiervoor te moeten verantwoorden. In geval van mankementen aan het produkt kan de     verkoper weigeren om te leverean aan de klant, zonder dat de klant verhaal heeft

Artikel 9 - Eigendom

De produkten verkocht door de verkoper blijven eigendom van de verkoper tot de totale betaling (met eventuele interesten) van het produkt is geschied. In alle omstandigheden, worden de risico’s overgeheveld op het ogenblik van de levering. Bij betaling met cheques of bankoverschrijvingen blijven de produkten eigendom van de verkoper tot het te betalen bedrag geïncasseerd is of overgeschreven werd op de rekening van HuVeSearch. De koper verbindt er zich toe om geen enkel produkt verder te verkopen aan derden indien de openstaande fakturen bij de verkoper nog niet betaald werden. Alle nog niet betaalde produkten dewelke zich bij de koper bevinden blijven eigendom van de verkoper tot de betaling(en) zijn geschied. In geval van niet-betaling zal de verkoper de terugvordering eisen van alle geleverde produkten per aangetekend schrijven waarbij alle lasten van transport en verzekering door de klant zullen betaald worden. Alle daaruitvloeiende gerechtskosten worden ten laste gelegd van de klant.

Artikel 10 - Betwisting

Alle geschillen rondom deze AVV dewelke niet kunnen opgelost worden in der minne in een maximale tijdspanne van drie maanden zullen neergelegd worden op het Gerechtshof te Brussel. Het is    enkel dit Gerechtshof te Brussel die exclusiviteit heeft, ook voor buitenlands betwistingen. De Belgische wetgeving is uistluitend van toepassing.

Artikel 11 – Geheim-Patenten

Elkeen van de partijen zal met de nodige discretie alle informatie weerhouden om mede te delen aan derden en dit aangaande: zakelijke informatie, technisch en financiële informatie en gegevens, personeelsaangelegenheden, edg... Vanzelfsprekend kan alle informatie gebruikt worden dewelke algemeen gekend is van het produkt.

HuVeSearch kan, in het kader van haar activiteiten, refereren naar haar klantenbestand.Artikel 12- Garantie/Waarborg

a) Alle materialen dewelke verkocht door HuVeSearch hebben een waarborg van één jaar terug naar atelier.
b) Elk instrument of software worden gewaarborgd volgens de specificiteiten dewelke genoteerd en overhandigd aan de klant tijdens de bestelling en dit voor de periode van één jaar. Gedurende de garantieperiode zal HuVeSearch alles in het werk stellen om op haar kosten alle gebreken te verhelpen zoals schriftelijk bevestigd door de klant.

Algemene VerkoopsVoorwaarden (AVV)

 

Artikel 1 – SpecifiekeToepassingen van de AVV .

De waarborg is alleen geldig indien :
- het gebruik van de software en materiaal conform is aan de directieven zoals beschreven in de

gebruiksaanwijzing en uitgevoerd wordt door adequaat en opgeleid personeel;
- de klant gebruik maakt van goedgekeurd door of afgeleverd materiaal en bijbehorenden doorHuVeSearch ofwel gebruikt maakt van door HuVeSearch goedgekeurd materiaal. Afwijzingen door

HuVeSearch kunnen allen gebeuren door technische redenen.
d) De klant verliest alle waarborgen indien hij/zij of niet gekwalificieerd personeel van HuVeSearch gepoogd heeft om het materiaal te openen of het materiaal geopend heeft.

Artikel 13 – Materialen en software komende van derden

 

De waarborg, het onderhoud en de service kan enkel gelden voor de produkten en software dewelke aangekocht rechtstreeks bij HuVeSearch. Indien software dewelke aangekocht werd bij HuVeSearchgewijzigd wordt of geïnstalleerd wordt door derden en niet geïnstalleerd door een aangestelde vanHuVeSearch, kan HuVeSearch onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk gesteld worden voor foutive of niet-werking; indien hierdoor slechte werking optreed van het toestel of software vervallen ook all waarborgen.

Privacyverklaring

HUVESearch

 

HuVeSearch bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan respect voor uw privacy.

Met deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

HuVeSearch bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27/04/2016.

 

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

HuVeSearch bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kunt u dit doen via: contact@huvesearch.com.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door HuVeSearch bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de uitvoering van de bestelbon van organiseren en verkoop (proformafactuur, factuur e.d.) van producten en gerelateerde diensten tussen u en HuVeSearch bvba te kunnen uitvoeren;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het opstellen van bestelbonnen, proformadocumenten en -bevestigingen en verkoopfacturen;
 • voor het versturen van e-mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Welke gegevens worden er opgevraagd?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens (niet limitatieve opsomming) van u vragen, opslaan en verwerken:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, browsertype, …
 • Persoonlijke financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of kredietkaartgegevens (worden enkel opgevraagd, maar niet bijgehouden, noch elektronisch, noch manueel) 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan zustervennootschappen of eigen merken

De gegevens die u ons bezorgt kunnen wij aan onze zustervennootschappen en onze eigen merken verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hieromtrent uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden (andere partijen) verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voorbeelden zijn o.a. gegevens die worden opgevraagd door de fiscus of de politie. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

HuVeSearch bvba verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

HuVeSearch bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden maximaal 7 jaar na het laatste gebruik bijgehouden, omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 7 jaar moeten worden bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen: 

 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren onze maatregelen regelmatig.
 • Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

-       Recht van bezwaar

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich enkel verzetten tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van HuVeSearch bvba of van een derde. Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen. Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van HuVeSearch bvba kunt u heel eenvoudig zelf aantekenen. In elke nieuwsbrief die u in dit verband van ons krijgt, hebt u steeds de mogelijkheid u uit te schrijven. 

-       Recht op inzage

U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Als dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de persoonsgegevens die wij van u bewaren, de categorieën van de ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van uw gegevens en het bestaan van automatische besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en de vrijheden van andere personen. 

-       Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven welke gegevens u precies wilt rechtzetten of aanvullen.

-       Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht de persoonsgegevens die u zelf aan HuVeSearch bvba hebt bezorgd in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier).

-       Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR zullen wij op uw vraag overgaan tot de verwijdering van uw persoonsgegevens.

-       Recht op beperking van de verwerking

U hebt recht de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer: 

 • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle);
 • de verwerking van uw persoonsgegevens door HuVeSearch onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen;
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze privacyverklaring opgenomen doelen, maar u deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging)

 

U hebt recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks met ons contact op te nemen en een aangetekende brief te sturen naar: HuVeSearch bvba, Europalaan 11 bus12, 3900 Overpelt. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be

Hebt u weet van of vermoedt u een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven.

 

Wijziging privacyverklaring

 

HuVeSearch bvba kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zullen wij aankondigen op onze website.